ЭЛСЭЛТИЙН ВЕБИЙН АЖИЛЛАХ ДАРААЛАЛ(Нэмэлт элсэлтийн үед ашиглана)


1 - Р АЛХАМ

Элсэгч нь өөрийн регистрийн дугаар болон элсэлтийн шалгалт өгсөн дугаараараа нэвтэрч орно.


2 - Р АЛХАМ

Нэвтэрч орсны дараа Бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийг бөглөнө.

Та өөрийхөө оруулсан мэдээллээ хянаж үзээд алдаагүй бол үргэлжлүүл гэсэн товч дээр дарна уу


3 - Р АЛХАМ

Элсэгч өөрийхөө ерөнхий шалгалтын оноог хянаж үзээд зөв бол үргэлжлүүлэх дарна ба буруу бол боловсролын үнэлгээний төвд хандах юм.

Та өөрийхөө ерөнхий шалгалтын оноог хянаж үзээд зөв бол үргэлжлүүлэх дарна уу. Буруу бол боловсролын үнэлгээний төвд хандана уу.


4 - Р АЛХАМ

Бүлгүүдийн босго оноог харах хэсэг


5 - Р АЛХАМ

Элсэлтийн бүлгүүдээс сонгож бүртгүүлэх


6 - Р АЛХАМ

Хэвлэх хэсэг

Хэвлэх хэсгээс элсэлтийн бүртгэлийн дугаар бүхий хуудсаа хэвлэж авсанаар элсэгчийн бүртгэл бүрэн дуусна.

ХЭВЛЭХ ХЭСГЭЭС ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР БҮХИЙ ХУУДСАА ХЭВЛЭЖ АВСАНААР ТАНЫ БҮРТГЭЛ БҮРЭН ДУУСНА